نوع پسوندها اندازه
اصل رسانه mp4 5.12 MB
بند انگشتی سفارشی jpg 17.15 kB