نوع پسوندها اندازه
اصل رسانه mp4 606.10 kB
بند انگشتی سفارشی jpg 20.60 kB