نوع پسوندها اندازه
اصل رسانه mp4 22.25 MB
بند انگشتی سفارشی jpg 30.72 kB