نوع پسوندها اندازه
اصل رسانه mp4 24.17 MB
بند انگشتی سفارشی jpg 29.22 kB