نوع پسوندها اندازه
اصل رسانه mp4 36.39 MB
بند انگشتی سفارشی jpg 29.95 kB