نوع پسوندها اندازه
اصل رسانه mp4 21.81 MB
بند انگشتی سفارشی jpg 27.74 kB