نوع پسوندها اندازه
اصل رسانه mp4 14.32 MB
بند انگشتی سفارشی jpg 22.25 kB