نوع پسوندها اندازه
اصل رسانه mp4 13.40 MB
بند انگشتی سفارشی jpg 24.52 kB