مصاحبه جمعی از دولت مردان در غرفه شادشو

Loading the player...
11,902
1614

مصاحبه جمعی از دولت مردان در غرفه شادشو

آقایان عباس عراقچی ، مصطفی پور محمدی و محدرضا صادق

بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات

صدابردار: رضا توکل

تصویر : علیرضا نادری