نوع پسوندها اندازه
اصل رسانه mp4 20.75 MB
بند انگشتی سفارشی jpg 27.23 kB