نوع پسوندها اندازه
اصل رسانه mp4 9.80 MB
بند انگشتی سفارشی jpg 27.22 kB