نوع پسوندها اندازه
اصل رسانه mp4 10.60 MB
بند انگشتی سفارشی jpg 59.12 kB