نوع پسوندها اندازه
اصل رسانه mp4 50.95 MB
بند انگشتی سفارشی jpg 41.35 kB