نوع پسوندها اندازه
اصل رسانه mp4 22.92 MB
بند انگشتی سفارشی jpg 33.75 kB