نوع پسوندها اندازه
اصل رسانه mp4 19.70 MB
بند انگشتی سفارشی jpg 16.86 kB