تخم مرغ فروش و گزمه شاه عباسی

Loading the player...
1,435
36

قطعات برگزیده از نمایش های سنتی ایرانی
نوشته و کارگردانی: استاد جواد انصافی


این قسمت: تخم مرغ فروش و گزمه شاه عباسی