خاکشیر فروش و گزمه شاه عباسی

Loading the player...
560
29

قطعات برگزیده از نمایش های سنتی ایرانی
نوشته و کارگردانی: استاد جواد انصافی


این قسمت: خاکشیر فروش و گزمه شاه عباسی