ترانه سنتی خونه تکونی

Loading the player...
696
32

قطعات برگزیده از نمایش های سنتی ایرانی
نوشته و کارگردانی: استاد جواد انصافی


این قسمت: ترانه خونه تکونی

 

اجرا شده در اسفند ۱۳۹۰